PDF

 

NOTA INFORMATIVA DEL REGISTRE D’ASSOCIACIONS

SECRETARIA GENERAL DEL SERVEI D’ENTITATS JURÍDICAS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

            Després de la seua publicació al Boletín Oficial del Estado número 73, de 26 de març de 2002, el passat 26 de maig entrà en vigor la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, la qual cosa ha motivat la derogació de l’antiga Llei 191/1964, de 24 de desembre, reguladora de les associacions.

            D’acord amb allò establit a la Disposició Transitòria Primera de l’esmentada Llei Orgànica:

“1.-Les associacions inscrites al corresponent Registre amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei Orgànica estaran subjectes a la mateixa i conservaran la seua personalitat jurídica i la plenitut de la seua capacitat, però deuran adaptar els seus Estatuts en el plaç de dos anys (val a dir, abans del 26 de maig de 2004)

2.-No obstant això, les associacions inscrites deuran declarar, en el plaç de dos anys des de l’entrada en vigor de la present Llei Orgànica (altra volta, per tant, abans del 26 de maig de 2004), que es troben en situació d’activitat i funcionament, notificant al Registre en que estiguen inscrites l’adreça del seu domicili social, i la identitat dels components dels seus òrgans de govern i representació, així com la data d’elecció o designació d’aquestos.”