PAIDEM

PLA D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL ALS PACIENTS AMB E. D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES COMUNITAT VALENCIANA / ACTUALITZACIÓ PAIDEM CV 2006

Les malalties que cursen amb trastorns cognitius i demència, es caracteritzen per la seva llarga evolució i per ocasionar un gran impacte en l’entorn sociofamiliar dels pacients, a causa de les alteracions en l’esfera intel · lectual, funcional i del comportament que produeixen; això genera dependència progressiva del medi i estrès en les persones que tenen cura d’aquests pacients. Així doncs, aquest grup de malalties planteja necessitats tant d’assistència sanitària com d’assistència social, requerint una visió integral del problema que només pot ser satisfeta des d’un enfocament bio-psico-social global i multidisciplinari de l’assistència, a través de programes en els que la Coordinació Sociosanitària ha de ser un pilar fonamental.

Cal, doncs, d’un pla flexible que marqui directrius generals, que coordine esforços i recursos sanitaris i socials, i que permeti la seva implantació gradual adaptant-se a la realitat i mitjans disponibles de cada àrea o departament sanitari.

La primera versió del PAIDEM-Valencià (Pla per a l’Assistència Integral a les Demències) va ser dissenyada i presentada a l’Administració pels representants de la Societat Valenciana de Neurologia en 2002 Ja en aquest mateix any es van produir els primers efectes de aquest pla amb la posada en marxa del Centre de Diagnòstic Precoç de la malaltia d’Alzheimer a l’Hospital Sant Vicent (CDP-ALZ Sant Vicent), el model va ser poc més tard aplicat a CDP-ALZ l’Hospital la Magdalena de Castelló. Totes dues iniciatives han resultat de notable èxit. Es fa en elles una assistència integral, integrada i de qualitat, i han sabut difondre els seus plantejaments a la resta del país. Actualment aquestes unitats són considerades com organitzacions modèliques a les quals acudeixen regularment professionals d’altres comunitats autònomes per conèixer el seu funcionament i aplicar-lo en altres parts de la nostra geografia.

A l’uníson, hem pogut apreciar un altre fet singular: la progressiva sensibilització de la Neurologia dels departaments de salut a la Comunitat Valenciana cap al camp de les alteracions cognitives, de manera que s’han anat articulant gradualment dissenys organitzatius específics per a la assistència a les demències, particularment Consultes Monogràfiques ateses per neuròlegs i comptant amb el suport necessari de neuropsicòlegs.

Baixar-se el document complet PAIDEM 2006

Informe de la Comissió d’Actualització del PAIDEM

Veure Presentació (Macromedia)

Descàrrega de la Primera Versió PAIDEM Any 2002

Visits: 16