Ingrés de socis

NORMES PER A LA SOL · LICITUD D’INGRÉS COM A SOCI A LA SOCIETAT VALENCIANA DE NEUROLOGIA
Podran formar part de l’Associació totes les persones que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l’associació, amb capacitat d’obrar i que no estiguin subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
La Societat Valenciana de Neurologia estarà composta per socis numeraris, i per altra banda, sense que tinguin la consideració d’associats, admetrà membres agregats i honoraris.

Socis Numeraris

Seran socis Numeraris tots aquells llicenciats o doctors en Medicina que compleixin algun dels següents requisits:

    A) Especialistes en Neurologia que exerceixin en Centres oficialment reconeguts.
    B) Especialistes en Neurologia que han complert el seu cicle complet de formació neurològica en Centres oficialment reconeguts.
    C) Residents en neurologia de centres oficialment reconeguts.

L’ingrés dels socis numeraris tindrà lloc mitjançant una sol · licitud d’ingrés per escrit a l’òrgan de representació, avalada per 2 socis fundadors o numeraris, que haurà de ser presentada a l’Assemblea General.

Membres Agregats

Seran membres agregats tots aquells doctors o llicenciats en Medicina o Ciències afins que ho sol · liciten per escrit amb l’aval de 3 socis fundadors o numeraris i siguen acceptats per l’Assemblea General.

Membres Honoraris

Seran membres honoraris aquells que per la seva especial rellevància científica siguen proposats per tres socis fundadors o numeraris i acceptats per l’Assemblea General.

Descarregar sol · licitud d’ingrés de la Societat Valenciana de Neurologia

Es recomana gravar una còpia del document al seu ordinador i posteriorment emplenar els camps del formulari. La sol · licitud haurà d’estar correctament emplenada i ser remesa per mail o correu postal a les adreces indicades a la mateixa. Per a més informació, accedir als Estatuts de la SVN

Visits: 40