Consentiments informats

Consentiments Informats en Neurologia

S’entén per consentiment informat la conformitat expressa del pacient, manifestada per escrit, prèvia l’obtenció de la informació adequada amb temps suficient, clarament comprensible per a ell, davant d’una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic o terapèutic invasiu i en general sempre que es duguin a terme procediments que comportin riscos rellevants per a la salut. El consentiment ha de ser específic per a cada intervenció diagnòstica o terapèutica que comporte risc rellevant per a la salut del pacient i l’haurà de demanar el metge responsable de les mateixes. En qualsevol moment, la persona afectada podrà retirar lliurement el seu consentiment.
La Societat Valenciana de Neurologia ha elaborat els següents consentiments que després d’una adaptació a un format comú han estat assumits per la Conselleria de Sanitat.

Views: 22